Terug naar het overzicht

Woonakkoord gaat woningtekort aanpakken en woonklimaat verbeteren

17 februari 2021

√ De komende tien jaar 1 miljoen huizen bouwen, zodat er meer betaalbare huur- en koopwoningen beschikbaar komen √ Voor starters en doorstromers en voor alle inkomens en generaties. √ Samen de leefbaarheid in buurten verbeteren en bewoners ondersteunen. √ De woningvoorraad verduurzamen. Een unieke coalitie van 34 organisaties heeft deze voorstellen en afspraken vastgelegd in de ambitieuze Actieagenda Wonen. Samen met het volgend kabinet willen de partijen de plannen snel tot uitvoering brengen. Als het kabinet zijn bijdrage levert, kunnen ze snel aan de slag.

Nederland komt inmiddels meer dan 330.000 huizen tekort. Niet alleen ligt het bouwtempo te laag; ook zijn woningen voor een grote groep mensen onbetaalbaar geworden. Een hele generatie dreigt de aansluiting op de woningmarkt te verliezen en middeninkomens verdienen vaak te veel om in aanmerking te komen voor sociale huur, maar te weinig voor een koopwoning. De leefbaarheid in een aantal wijken gaat achteruit. En de verduurzaming van woonwijken komt niet snel genoeg van de grond. Daarom heeft een unieke brede coalitie van partijen de Actieagenda Wonen opgesteld. De partners zijn allen actief op het terrein van wonen, bouwen, zorg en welzijn.

Woningen in alle segmenten

In het plan komen er voor alle segmenten nieuwe woningen: koop, huur en middeldure huur en koop. Voor starters op de woningmarkt moet er een koopstartersregeling komen. Die houdt in dat starters niet alleen voorrang krijgen bij de koop van een nieuwbouwwoning, maar ook korting. Er wordt een methode ontwikkeld die moet voorkomen dat een woning onbetaalbaar wordt voor de volgende koper. 

Sneller en goedkoper bouwen

Om aan 100.000 nieuwe woningen per jaar te komen, moet er sneller en goedkoper worden gebouwd. De coalitie pleit daarom voor meer fabrieksmatige woningen. De partijen willen daarbij dat er wordt ingezet op energieneutraal wonen. Zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord moeten nieuwbouwwoningen duurzaam worden gebouwd, zonder aardgasaansluiting.

Minister voor wonen

Voor het nieuwe kabinet is een belangrijke rol weggelegd om deze plannen te realiseren. Dat moet moet met financiële steun, betere investeringsvoorwaarden en nieuwe beleidsmaatregelen voor de woningmarkt komt. Er moet geld komen voor nieuwe infrastructuur bij bouwprojecten, maar ook voor nieuwe bouwlocaties. De partijen willen daarom dat er een minister komt voor wonen, ruimte en leefomgeving.

Duizend wachtenden voor u

Na Amsterdam en Utrecht is in Nijmegen de woningnood het grootst met een tekort van ongeveer 5500 woningen. Ondanks de vele nieuwbouwprojecten die in en rondom Nijmegen gerealiseerd worden is het bijna nergens in Nederland is zo lastig om een huis te krijgen als in Nijmegen. Hoe hoog de woningnood is wordt geïllustreerd door het artikel in het AD waarin duizend mensen reageren op een sociale huurwoning.